Wizyt: 141359
Biuletyn Informacji Publicznej
 Technikum nr 8 w Gorzowie Wielkopolskim
Obowiązek informacyjny
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.      <br>
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół  nr 12 w Gorzowie Wlkp . 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Śląska 20 .W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:piotrek_kazmierczyk@poczta.onet.pl.      <br>
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:         <br>
1.    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);   <br>
2.    realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);   <br>
3.    ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);     <br>
4.    wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);    <br>
na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.  <br>
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:   <br>
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;    <br>
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół  nr 12. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp    <br>
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.     <br>
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:     <br>
1) prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;   <br>
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;   <br>
3) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  <br>
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; <br>
5) prawo do przenoszenia danych;   <br>
6) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa;    <br>
o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.   <br>
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  <br>
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.    <br>
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody.   <br>
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania.      <br>

[<< wróć]  [drukuj]

Opublikował: @ 00/00/0000 00:00
Ostatnia zmiana: @ 00/00/0000 00:00
Tekst wyświetlony: 132 razy.